Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Kto spracúva Vaše osobné údaje ?
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť STAVEX Nitra, spol. s r.o. so sídlom Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 525 804 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

• Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
• Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
• Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
• Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
• Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
• Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
• Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu
Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ?
Nie.
Uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám ?
Nie.


Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa kategórie dotknutých osôb
• Klienti

Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia a správy záväzkových vzťahov, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia zákonných povinností v oblasti reklamácií.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavnými oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov bude aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností v oblasti reklamácií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia a správy záväzkových vzťahov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v objednávkach v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti reklamácií, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, podpis, osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme pracúvať Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je interná evidencia, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, tel. číslo.

Doba uchovávania osobných údajov
V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou. V prípade plnenia a správy záväzkových vzťahov, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu trvania záväzkového vzťahu. V prípade vykonávania internej evidencie, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vykonania posledného zápisu do evidencie (diára).

Kategórie príjemcov osobných údajov
Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.

• Oznamovatelia porušení ochrany osobných údajov
Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencie uplatnených práv podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: bežné osobné údaje, resp. osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať maximálne po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva, resp. vzniku poručenia ochrany osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov
Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra alebo na e-mail: osobneudaje@stavexnitra.sk